Ya Nabi Tum pe bar bar salam

Ya Nabi Tum pe bar bar salam
Bay adad aur bay shumar salam

Roz-e-awwal say lay kay tabah abad
Aap par roz soo hazar salam

Ye bhi thorha hay aap ki khatir
Bhaijiye karor bar salam

A’rz karta hoon ya Rasoolallah
Kafi khasta wa nazar salam

Sayyed-e-kainat-o-kharul anam
Un kay opar hazar bar salam